Privacy-verklaring en Cookiebeleid

Rochat Leiderschap Coaching

Rochat Leiderschap Coaching, gevestigd aan de Zesakkers 2111, 6605 TE Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contractpersoon

Dick Rochât is de Functionaris Gegevensbescherming van Rochat Leiderschap Coaching. Hij/zij is te bereiken via dick.rochat@dickrochat.nl of 06-44080729.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rochat Leiderschap Coaching (RLC) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam cliënt.
 • Titulatuur.
 • Zakelijke naam- en adresgegevens.
 • Zakelijke en/of privé telefoonnummer, vast of mobiel.
 • Zakelijke en/of persoonlijke E-mailadres.
 • Zakelijke bankrekeningnummer.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens werk.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat Zicht op Leiderschap onderdeel is van een relatienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dick.rochat@dickrochat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rochat Leiderschap Coaching (RLC) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiematerialen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • RLC analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

RLC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RLC) tussen zit. RLC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS.Office, Outlook, G-mail, Google Chrome, FireFox, MS Edge, Dataviewer en Backend van Profile Dynamics® (drijfverenonderzoek en samenstellen groepsbeelden) en Reserveringssoftware van Het Coachhuis.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RLC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. RLC hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van opdrachtgevers, doorgaans werkgevers: onbeperkt. Reden: RLC creëert duurzame relaties met haar opdrachtgevers.
 • Persoonsgegevens individuele cliënten: 3 jaren. Reden: gemiddelde doorlooptijd van een individueel coachingstraject, inclusief nazorg en aanvullende coaching.
 • Persoonsgegevens deelnemers aan teamcoaching: 5 jaren. Reden: gemiddelde doorlooptijd van een teamcoaching, inclusief nazorg en aanvullende coaching.
 • Persoonsgegevens in systemen van Profile Dynamics. Dit is vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst tussen Profile Dynamics en RLC.

Delen van persoonsgegevens met derden

RLC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit RLC een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RLC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RLC maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine pakketjes informatie die op je harde schijf worden opgeslagen. Cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website te verbeteren en het gebruikersgemak te optimaliseren. Gebruikersvoorkeuren, zoals bijvoorbeeld bezoekersfrequentie, browserstype, gebruikte taal, IP-adres, bezochte pagina’s en de duur van de gebruikssessie worden hierbij vastgelegd. Cookies zijn niet in staat je identiteit te achterhalen maar herkennen wel het IP-adres van je computer. RLC verzamelt via de website geen persoonsgerichte informatie behalve informatie die je RLC zelf, bijvoorbeeld via het antwoordformulier en per mail, ter beschikking stelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RLC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij RLC een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dick.rochat@dickrochat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

RLC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RLC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dick.rochat@dickrochat.nl of 06-44080729.