Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1  Op alle aanbiedingen en offertes van Rochat Executive Coaching alsmede alle met Rochat Executive Coaching afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In navolgende tekst dient “REC” telkens gelezen te worden als “Rochat Executive Coaching en de ter uitvoering van de overeenkomst door Rochat Executive Coaching ingeschakelde derden”.

1.2  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichting

2.1  Offertes van REC zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. REC zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij REC gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die REC voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.

2.3  Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever of op een andere locatie, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3: Uitvoering opdracht en personeel

3.1  REC bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3.2  In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.

3.3  REC kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met REC plaatsvinden.

3.4  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of REC geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 4: Tarieven van coachingstrajecten en drijfverenonderzoek

4.1 Onder coachingstrajecten worden verstaan: persoonlijke coaching, teamcoaching, intervisie en andere maatwerktrajecten voor individuele professionals en groepen.

4.2  Het is REC toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

4.3  Tijd-, reis-, verblijfs- en locatiekosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van REC in het kader van de opdracht kunnen door REC aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.

4.4  Eventuele andere aan opdrachten gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen eveneens door REC aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1  REC factureert opdrachtgever op basis van een schriftelijk akkoord tussen opdrachtgever en REC. De facturering van drijfverenonderzoeken, teamcoaching en andere maatwerktrajecten gebeurt maandelijks achteraf. De facturering van een drijfverenonderzoek en individuele coaching gebeurt bij aanvang van de coaching. Eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen factureert REC achteraf middels een slotfactuur.

5.2  Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na vijf werkdagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft kan REC met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van REC voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht van coachingstrajecten

6.1  REC behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal REC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van coachingstrajecten

7.1  Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten  en weren – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

Artikel 8: Annulering van de opdracht door de opdrachtgever

8.1  Bij annulering binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door REC gemaakte en door REC te specificeren kosten aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen zes weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 25% van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd.

8.2  Indien in het kader van de opdracht door REC kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord en/of de huur van coachruimtes, worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord en/of verhuurder van coachruimtes aan REC worden berekend, aan opdrachtgever gefactureerd.

8.3  De door opdrachtgever bij REC ingekochte drijfverenonderzoeken kunnen niet geannuleerd worden en worden derhalve aan opdrachtgever gefactureerd. Dit gebeurt volgens artikel 5. REC houdt de ingekochte en betaalde drijfverenonderzoek voor opdrachtgever beschikbaar tot maximaal één jaar na datum van inkoop.

8.4  Alle onder dit artikel 8 genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 9: Wijziging van de aanvangsdatum door de opdrachtgever

9.1  Wijziging in de aanvangsdatum van een coachingstraject of andersoortig maatwerktraject kan kosteloos geschieden tot twee weken voorafgaande aan de geplande startdatum. Bij wijziging binnen twee weken voorafgaande aan de geplande startdatum wordt 25 % van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd.

9.2  De opdrachtgever kan kosteloos wijzigingen aanbrengen in de namen van deelnemers aan een drijfverenonderzoek.

9.3  Alle onder dit artikel 9 genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1  REC is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door REC geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door REC bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

10.2  REC is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat REC voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

10.3  Opdrachtgever vrijwaart REC voor aanspraken van derden.

10.4  Bij uitvoering van de opdracht is REC niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

10.5  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

10.6  REC heeft het recht om een coachee/deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de coachee/deelnemer of opdrachtgever recht heeft op restitutie.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

11.1  REC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. REC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van REC aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van REC, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11.2  Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door REC aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van  REC. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via REC verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REC.

11.3  Het materiaal dat REC levert tijdens een coachingstraject geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de coachee(s)/deelnemers. De opdrachtgever staat er voor in dat de coachee(s)/deelnemer(s) zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.

11.4  Door het aangaan van een overeenkomst met REC wordt aan REC toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen bedrijfs- en persoonsgegevens. Deze gegevens zal REC uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. REC zal de door haar verkregen gegevens beheren op de wijze die de wet bescherming persoonsgegevens voorstaat.

Artikel 12: Auteursrecht

12.1  Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door REC gemaakt berust bij REC.

12.2  REC is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en REC waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens REC en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk. Uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend.

© Rochat Executive Coaching, 2019

Manager...

zit je niet goed in je vel?

Vraag nu een klankbordgesprek en ik help je op weg.
Je ontvangt mijn boek Zicht en grip krijgen op je binnenwereld

kosteloos in je brievenbus.

Ga naar deze pagina en meld je aan.